Regulamin

Wprowadzenie

 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem nasz adres sklepu zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma FOODLAB Mateusz Feldman z siedzibą w Kluczborku 46-200 przy ulicy Rynek 1., NIP 7511697112, REGON 160242578, telefon: +48 77 418 78 79, adres e-mail: pod@arkadami.pl.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Definicje

 1. Sprzedawca – firma FOODLAB Mateusz Feldman z siedzibą w Kluczborku 46-200 przy ulicy Rynek 1., NIP 7511697112, REGON 160242578, telefon: +48 77 418 78 79, adres e-mail: pod@arkadami.pl . Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Towar – asortyment produktów i usług które oferujemy w sklepie online.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pod.arkadami.pl/zamow/
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w pkt. I. ust. 4. Regulaminu.
  Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym: – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca, – zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym, – zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, – tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Warunkiem korzystania przez klienta ze sklepu internetowego jest uzyskanie przez klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:
  • akceptacja regulaminu,
  • podanie adresu poczty elektronicznej klienta,
  • podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i
  • wystawienia faktury,
  • wybór produktów,
  • wybór formy płatności,
  • kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
  • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,
  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Prowadzącego Sklep.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w ust. 2., nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Do uzyskania dostępu do towarów oferowanych przez sklep, nie jest konieczne założenie przez klienta konta.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Prowadzącym Sklep następuje po uprzednim wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W formularzu należy podać:
  • wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,
  • adres poczty elektronicznej klienta,
  • wybrać formę płatności
 3. Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 2., należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży towarów zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Po złożeniu przez klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 2., oraz wykonaniu czynności opisanych w ust. 3., na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podany w formularzu, o którym mowa w ust. 3., zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 5. Zamówienie zawierające towary zostaje przekazane klientowi do realizacji z chwilą otrzymania przez Prowadzącego Sklep od podmiotu za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, potwierdzenia dokonania przez klienta zapłaty całej ceny za przedmiot umowy sprzedaży.
 6. W terminie do 2 dni roboczych od otrzymania przez Prowadzącego Sklep od podmiotu, za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, informacji o dokonanej przez klienta płatności (zapłacie całej ceny), Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zawierający potwierdzenie otrzymania płatności.
 7. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 8. W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia ich danych oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” – nie ma możliwości modyfikacji ,powinien wtedy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT wraz ze wskazaniem wysokości stawki podatku.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności
  • przelew online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
  • płatność bezpośrednio przy odbiorze zamówienia gotówką lub kartą płatniczą

   Operatorem kart płatniczych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56 000 000, 00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub pobrać go ze strony internetowej sklepu.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: pod@arkadami.pl
 3. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14. dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej lub adres Prowadzącego sklep a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminach wskazanych nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: pod@arkadami.pl lub pisemnie na adres Prowadzącego sklep.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminie wskazanym nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep FOODLAB Mateusz Feldman z siedzibą w Kluczborku 46-200 przy ulicy Rynek 1., NIP 7511697112, REGON 160242578, Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  • Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  • Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  • Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 2. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a
 3. Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.